Sự kết hợp giữa nghệ thuật tạp kỹ truyền thống gắn với nghệ thuật vũ...

Sự kết hợp giữa nghệ thuật tạp kỹ truyền thống gắn với nghệ thuật vũ...

La Syncope du 7

''La syncope du 7'' - diễn ra ở sân phía đông điện Thái Hòa (từ 13-19-6-2004) - có thể được xem là một trong ba chương...

Các kỳ Festival Huế
Đăng ký nhận tin
---