Lịch sử Festival Huế

Xuất phát từ những kết quả bước đầu của Festival Việt - Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Codev Việt Pháp, tỉnh...

Ý nghĩa biểu tượng

Logo Festival Huế được thiết kế là sự tiếp nối của logo Festival Huế qua các lần tổ chức và đã trở thành một...

Giới thiệu Festival
Đăng ký nhận tin
---