Lịch sử Festival Huế

Xuất phát từ những kết quả bước đầu của Festival Việt - Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Codev Việt Pháp, tỉnh...

Giới thiệu Festival
Đăng ký nhận tin
---