Thông báo phỏng vấn sát hạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Festival Huế năm 2020

Trung tâm Festival Huế ban hành Thông báo số 83/TB-TTF ngày 22/6/2020 về việc phỏng vấn sát hạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Festival Huế năm 2020.

 

 

Trung tâm Festival Huế
 
Đăng ký nhận tin
---