Thông báo vế việc bổ sung phù hiệu Festival Huế 2018

Để thuận tiện cho công tác quản lý các hoạt động tại Festival Huế 2018, BTC Festival Huế 2018 đã cấp phát các loại phù hiệu cho các thành viên, phương tiện tham gia công tác tổ chức, điều hành, phục vụ… tại Festival
;

     Để đảm bảo công tác điều hành các hoạt động, đảm bảo an ninh, an toàn; BTC Festival Huế bổ sung các loại phù hiệu và quy định sử dụng như sau:
    1/ Phù hiệu khai mạc
    Phù hiệu này sử dụng cho các nghệ sỹ được BTC mời tham dự lễ khai mạc, có ghi tên nghệ sĩ và phải sử dụng kèm theo phù hiệu nghệ sĩ do BTC đã cấp phát.
    Các lực lượng khác được phân công phục vụ lễ Khai mạc vẫn sử dụng thêm phù hiệu “phục vụ khai mạc” kèm phù hiệu đã được cấp phát theo hướng dẫn tại mục IV, thông báo số 53/TB- BTC ngày 16/4/2018 của BTC Festival Huế 2018.
    2/ Phù hiệu chương trình Áo dài
    Phù hiệu này sử dụng cho BTC, diễn viên, kỹ thuật viên… của chương trình Áo dài; chỉ có hiệu lực sử dụng trong chương trình Áo dài, không sử dụng ở các chương trình khác.
    Các lực lượng khác được phân công làm nhiệm vụ tại chương trình Áo dài vẫn sử dụng các loại phù hiệu do BTC chức cấp pháp kèm theo phù hiệu “Chương trình Áo dài”, và thực hiện theo hướng dẫn tại mục IV, thông báo số 53/TB- BTC ngày 16/4/2018 của BTC Festival Huế 2018.
    BTC thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện.