Cả ngày
Triển lãm ảnh "Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế qua nghệ thuật Trúc chỉ"
Cả ngày
Triển lãm "Thái y viện Triều Nguyễn qua di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam"
Cả ngày
Triển lãm "Truyện tranh Pháp ngày nay" của vùng Nouvelle Aquitaine, CH Pháp
09:00
Trưng bày Diều Huế
16:00
Triển lãm "Truyện tranh Pháp ngày nay" của vùng Nouvelle Aquitaine, CH Pháp